VAAK GESTELDE VRAGEN

Hieronder werden vragen gegroepeerd in drie categorieën. Heeft u nog een andere vraag die niet werd gesteld of beantwoord, contacteer ons.

 

Wie we zijn: Meer over onze vereniging

Beyond the Moon VZW is een vereniging zonder winstoogmerk die op 18 mei 2005, volgens het Belgische recht, werd opgericht door Pascale Somers, Lieve Myvis,  Ben Ancher, Cees Bekkers en Geoff Percy. De statuten van de vereniging werden neergelgegd bij de Griffie Rechtbank van Koophandel Mechelen op 18 mei 2005 en werden gepubliceerd op 26 mei 2005 in het Belgische Staatsblad met als ondernemings- en nationaal nummer: 873.856.370. Zoals wettelijk bepaald heeft zij haar maatschappelijke zetel op Belgisch grondgebied: Zandstraat 27 K, 2223 Schriek, België. Beyond the Moon leidt een onafhankelijk bestaan en is zelf verantwoordelijk voor haar eigen juridische, financiële, bestuurs- en strategische beslissingen. Een groep ondernemers, uit diverse sectoren en van verschillende nationaliteiten, ondersteunt de vereniging op een vrijwillige basis met hun expertise en netwerkrelaties.

Het is onze doelstelling om zoveel mogelijk vakanties te verzorgen voor families met een ernstig ziek kind die het financieel moeilijk hebben om zelf een all-in vakantie te bekostigen. Daarom werken wij soms samen met andere verenigingen en stichtingen wiens doelstellingen eerder gericht zijn op ondermeer ziektebestrijding, zorgbegeleiding en/of medisch onderzoek. Bijvoorbeeld, samenwerkingsverbanden zijn niet uitgesloten met bijvoorbeeld een vereniging die thuisonderwijs verzorgt voor chronisch zieke kinderen of met een vereniging die zieke kinderen met advies of medische apparatuur ondersteunt, enz. Beyond the Moon werkt niet samen met organisaties die zelf fondsen werven om vakanties te organiseren voor zieke kinderen.

We zijn actief over gans België en helpen tevens families uit andere Europese landen omdat er kantoren van internationale bedrijven met ons samenwerken die verspreid zijn over Europa. Verlenen zij een bijdrage vanuit het bedrijfsbudget of n.a.v. een actie met hun internationaal personeel, dan kunnen ze met de hulp van Beyond the Moon een vakantie bieden aan een familie uit het respectievelijke land waar het kantoor is gevestigd. Aldus, zijn we internationaal actief en kunnen we tegelijkertijd zeer lokaal en regionaal werken. De gift die we uit een respectievelijk land ontvangen reserveren we voor een familie met een ziek kind uit dat land. Kortom, iedereen kan Beyond the Moon financieel steunen en een vakantie helpen sponsoren voor een familie met een ernstig ziek kind uit de eigen gemeenschap, ongeacht de regio of het land waar men als sponsor of donateur is gevestigd.  Er geldt slechts één contactpunt voor iedereen die met Beyond the Moon wilt samenwerken, nl. de maatschappelijke zetel in België: Zandstraat 27 K, B-2223 Schriek. Er zijn geen Beyond the Moon kantoren in het buitenland. Onze medewerkers zijn meertalig en werken ieder vanuit hun thuisadres, waardoor de huur van een gezamenlijk kantoor wordt vermeden.

Neen. Beyond the Moon doet niet aan telemarketing (geen telefonische oproepen) om fondsen te werven. We raden u ten stelligste aan om behoedzaam te zijn wanneer u op straat, via deur-aan-deur, tijdens een beurs, e.d. wordt benaderd om geld te geven voor Beyond the Moon. Doe steeds navraag vooraleer u een donatie geeft.

De naam van Beyond the Moon (schrijfwijze: grote B & M - kleine t) mag door derden enkel worden gebruikt mits voorafgaandelijke kennisgeving en mits het duidelijk is omschreven dat de actie wordt georganiseerd 'ten voordele van' en niet zelf door Beyond the Moon. Het Beyond the Moon logo mag niet worden gedownload via Internet en/of onze website. De Beyond the Moon naam en het logo mag niet worden gebruikt voor een actie georganiseerd door derden, tenzij Beyond the Moon vooraf schriftelijk en tijdig op de hoogte werd gebracht en hiervoor de schriftelijke toestemming heeft gegeven. Voor een actie door derden t.v.v. ons goede doel bezorgt Beyond the Moon een speciaal actielogo dat kan worden aangeleverd in .eps, .jpg of .png.

Teksten, foto's, opmaak, lay-outs, slogans, logo's, illustraties en alle andere elementen die op onze website of in drukwerk van Beyond the Moon voorkomen, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die de uitsluitende eigendom zijn van Beyond the Moon. Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik of wijziging van deze elementen, onder welke vorm en door welk middel ook, is strikt verboden, behalve indien zij gebeurt met bronvermelding en met de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Beyond the Moon. Elke actievoerder verbindt er zich uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten toebehorende aan Beyond the Moon integraal te respecteren. Beyond the Moon behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen of er een einde aan te stellen.

Wat we doen: Meer over de Beyond the Moon gezinsvakantie

Beyond the Moon verkiest niet in termen van 'wensen' te spreken, zoals andere (wens)organisaties, omdat ons aanbod uitsluitend gericht is op een gezinsvakantie voor families met een ernstig ziek kind.  Het gezin heeft nood aan en/of het zieke kind verlangt naar een ontspannende vakantie of een kort verblijf samen met zijn/haar directe familie (ouder(s), broer(s) en zus(sen)), ver weg van de ziekenhuizen en de dagelijkse behandelingen.  Wij bieden hen een all-inclusive kosteloze vakantie naar een plezierige vakantiebestemming, die beantwoordt aan de verbeelding van kinderen en aan de noden van het gezin. Aangezien Beyond the Moon zich enkel richt op familievakanties i.s.m. onze vaste vakantiepartners zullen we een ziek kind met een andere soort wens steeds doorverwijzen naar een andere organisatie, opdat de wens kan worden vervuld.

We streven ernaar om jaarlijks één gezinsvakantie per week te boeken. M.a.w. minimum 52 gezinsvakanties per jaar. Dat aantal is sterk afhankelijk van de fondsen die we op jaarbasis krijgen en kan dus jaarlijks variëren. Een gift die we uit een respectievelijk land ontvangen reserveren we voor een familie met een ziek kind uit dat land. Daarom, het aantal gezinnen per land is afhankelijk van de fondsen die we uit elk respectievelijk land ontvangen.

Beyond the Moon maakt bewust geen aanspraak op overheidssubsidies maar is volledig afhankelijk van giften en sponsoring van bedrijven, particulieren, scholen, verenigingen, sport & service clubs, enz. om de gezinsvakanties te financieren. Donaties in natura voor werkmateriaal, diensten en hulpmiddelen zijn tevens welkom, opdat we kunnen besparen op onze dagelijkse operationele onkosten en onze energie en fondsen kunnen besteden daar waar het nodig is, nl. voor gezinsvakanties. Doordat het aantal aanvragen jaarlijks toeneemt, is elke financiële bijdrage van harte welkom.  Ga naar de pagina Wat jij kan doen voor meer details.

De sponsorbijdrage voor een gezinsvakantie is €4,500 (gemiddelde kostprijs voor 5 personen), ongeacht het aantal gezinsleden en de vakantiebestemming - zie ons vakantiepakket.

Afhankelijk van het aantal gezinsleden, het seizoen, de transport- en vliegtuigtarieven van/naar het land van herkomst, de medische voorzieningen voor het kind, alsook de individuele reis- en medische verzekering, enz. kost een vakantie evenveel, meer of minder per gezin dan het voorziene sponsorbedrag. Elk restbedrag wordt grotendeels gebruikt om aan een andere familie met een ziek kind een Beyond the Moon vakantie te bieden en/of voor extra vakantie-uitgaven voor grotere (vaak nieuw samengestelde) gezinnen.

Beyond the Moon heeft beperkte financiële middelen. Daarom is onze werkwijze gebaseerd op een weldoordachte lijst met acht selectiecriteria. Alvorens een familie in aanmerking komt, wordt iedere aanvraag zorgvuldig onderzocht met de behandelende arts van het kind en het medische team. De acht selectiecriteria voor een Beyond the Moon verblijf (3 dagen (vrij-zon) of weekend (vrij-maa)) of een Beyond the Moon vakantie (midweek (maa-vrij) of week (vrij-vrij)) zijn:

1. De leeftijd van het zieke kind ligt tussen de 3 en 18 jaar.

2. Het kind lijdt aan een:

  • Ernstige progressieve chronische ziekte: progressieve pathologie (min of meer snel) van lange duur (6 maanden of meer), die de levenskwaliteit van de patiënt sterk beïnvloedt, wat kan leiden tot andere complicaties
  • Chronische ontstekingsziekte: aanhoudende ontsteking van een of meer organen, ongeneeslijk, invaliderend, vereisen levenslange behandeling(en), leidend tot ernstige complicaties en handicaps
  • Levensbedreigende ziekte: kortstondige levensbedreigende aandoening door een virus of bacterie
  • Terminale ziekte versus palliatieve zorg: terminale fase van een ernstige ziekte die niet meer reageert op een curatieve behandeling (zeer korte levensverwachting); actieve en uitgebreide zorg aan de patiënt in een gevorderd stadium (lange termijn: 3-6 maanden of meer)

3. Het kind verlangt naar een vakantie bij een van onze vaste vakantiepartners (van meerdere dagen of een weekend) samen met zijn/haar directe familie: ouder(s), broer(s) en zus(sen).

4. Het kind moet fysiek nog in staat zijn om de reis te kunnen maken en ten volle ervan te genieten. Een schriftelijke medische toestemming van de behandelende arts is een absolute vereiste.

5. Een Beyond the Moon vakantie geldt slechts éénmalig voor het zieke kind en alle gezinsleden die op eenzelfde adres wonen.

6. Heeft het gezin al een familievakantie van meer dan één nacht gratis aangeboden gekregen door een andere liefdadigheids- of wensorganisatie of derden, dan komt het gezin niet in aanmerking, tenzij die gezinsvakantie minstens vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden (Nota¹: We rekenen erop dat de families die een aanvraag indienen oprecht eerlijk zijn, wetende dat er nog vele families met een ernstig ziek kind zijn die nog nooit aanspraak hebben kunnen maken op een kosteloze vakantie. Nota²: Indien alleen het zieke kind via een andere organisatie of instelling een gratis daguitstap of vakantie heeft gekregen of een andere wens dan een gezinsvakantie in vervulling heeft zien gaan (bijv. iets materieels gekregen, een bekende persoon ontmoet,…), dan kan er wel een aanvraag worden ingediend bij Beyond the Moon.) 

7. De hoge verzorgings- en andere medische kosten, ingevolge de ziekte van het kind, zijn een aanzienlijke financiële last voor de familie. Vaak blijft een ouder of blijven beide ouders thuis of heeft een ouder geen job (meer) om voor het zieke kind te zorgen. Of de ouders zijn gescheiden, soms als gevolg van de stress rond de ziekte van het kind. Gevolg: met vakantie gaan is uitgesloten en onmogelijk en het zou welgekomen zijn om de batterijen op te laden.

8. Alle gezinsleden, het zieke kind inbegrepen, moeten gedekt zijn door een reis- en medische verzekering, toegekend door de mutualiteiten of de nationale ziekteverzekering of door een lokale en erkende verzekeringsmakelaar. Eventuele extra te verantwoorden uitgaven worden door Beyond the Moon terugbetaald, mits voorafgaandelijk overleg en goedkeuring.

Alvorens een familie met een ziek kind in aanmerking komt voor een gezinsvakantie, bespreken we uitgebreid de aanvraag en onze selectiecriteria met professionele hulpverleners, zoals verplegend personeel, sociaal medewerkers, psychologen, artsen en professoren. Zij kennen de families en hun noden vaak het best. Van zodra er een akkoord is, inclusief een medische goedkeuring voor het zieke kind, werken we een vakantiepakket op maat uit voor het gezin. Maatwerk is pas mogelijk indien we uiterst voorzichtig en zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijke informatie die ons wordt verstrekt en indien we de noden van het zieke kind en zijn/haar familie kunnen tegemoet komen. Ieder ziek kind heeft immers zijn eigen medische en sociale achtergrond met de daaraan gekoppelde noden. De tijdspanne tussen de nominatie, de selectie en de uitvoering kan variëren van 14 dagen tot 2 maanden of soms langer. Het is afhankelijk van de medewerking van het medische team in het ziekenhuis, de behandelingen en de medische toestand van het kind, de familiale omstandigheden, de beschikbaarheid bij de vakantiepartner, de speciale medische vereisten of andere specifieke noden. Wij vinden het van cruciaal belang om voor iedere aanvraag voldoende tijd te voorzien voor een grondig onderzoek, teneinde eventuele teleurstellingen en risico's te voorkomen en vermijden.

De deelnemers aan een gezinsvakantie zijn het zieke kind en zijn/haar onmiddellijke familie, m.a.w. de ouder(s) (of voogd(en)/pleegouder(s)) alsook broer(s) en zus(sen), en soms ook de grootouder(s), die op hetzelfde adres wonen.

Als sponsor kan men zelf een gezin aandragen of Beyond the Moon selecteert een gezin via haar netwerk van ziekenhuizen en artsen. We ontvangen ook steeds meer online aanvragen via onze website. Beyond the Moon verzorgt de volledige administratie en alle arrangementen m.b.t. de gezinsvakantie.  We zullen steeds trachten een gezin te selecteren dat niet alleen beantwoordt aan onze criteria, maar ook - onder voorbehoud - woonachtig is in de regio of het land van de sponsor. Hierdoor wordt de steun van de sponsor zeer tastbaar.

In eerste instantie werken we samen met professoren, artsen en medische hulpverleners uit verschillende ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, die de families spontaan of op vraag van Beyond the Moon aandragen. Met hun medische achtergrond en kennis helpen zij ons bij de selectie van de families met een ziek kind die, op basis van onze criteria, in aanmerking komen voor een Beyond the Moon vakantie.

De biologische ouder, voogd of pleegouder van een ziek kind of een collega, familielid, vriend(in) of de werkgever van een ouder met een ziek kind kan tevens het online formulier Meld een ziek kind aan invullen.

Het aanmelden van een familie met een ziek kind biedt geen enkele garantie dat deze aanvraag positief zal worden bevonden. Wanneer blijkt dat het zieke kind en de familie aan onze selectiecriteria voldoen, zal Beyond the Moon vooreerst onderzoeken of er voldoende fondsen beschikbaar zijn om de aanvraag te kunnen beantwoorden en uitvoeren.  Om teleurstellingen te voorkomen, verzoeken wij u vriendelijk om het zieke kind en zijn/haar familie niets te beloven alvorens er een grondig onderzoek heeft plaatsgevonden. Wij respecteren de privacy van elk ziek kind en zijn/haar familie. Alle medische informatie wordt confidentieel behandeld en niet besproken met of doorgegeven aan derden, tenzij het noodzakelijk is voor de realisatie van de gezinsvakantie en enkel mits de goedkeuring van de ouder(s), pleegouder(s) of voogd(en).

Beyond the Moon werkt samen met vaste vakantiepartners. Het gezin kan eventueel kiezen tussen een rustig vakantiepark of Disneyland Paris, nadat alle criteria, alsook de voor- en nadelen met de arts werden besproken: o.a. Is het kind fit genoeg voor alle onze vakantiebestemmingen? Moeten prikkels worden vermeden? Mag het zieke kind vertoeven in een subtropisch zwembad? Kunnen alle medische voorzieningen en noden praktisch worden geregeld, ongeacht de bestemming? Kortom, de arts kan gevraagd worden om mee te bepalen welke vakantiebestemming het meest geschikt is. De meeste gezinnen verkiezen om kortbij huis te blijven om de reis niet te vermoeiend te maken voor het zieke kind. Voor medisch gecompliceerde situaties kunnen we, samen met de arts en het gezin, ervoor opteren om een vakantieverblijfplaats te kiezen dat gelegen is in de buurt van een ziekenhuis.

 

De keuzemogelijkheden worden daarom vooreerst grondig besproken en overlegd met de behandelende arts die, na een onderlinge overeenkomst, schriftelijke zijn medische toestemming geeft voor de gezinsvakantie met het zieke kind. 

 

Het gezin kan geen voorkeur of keuze voor een specifiek vakantiepark bij een van onze vakantiepartners indienen. Beyond the Moon bepaalt dit zelf in samenspraak met de vakantiepartner(s). Er wordt onderzocht wat mogelijk is volgens de beschikbaarheid in functie van de vakantiedata & de grootte van het gezin, de leeftijd(en) van het (de) kind(eren), de medische noden van het zieke kind, enz.

Soms. We opteren ervoor om de ‘witte en groene schorten’ te vermijden tijdens de gezinsvakantie, voor zover dat mogelijk is. M.a.w. enkel indien het medisch noodzakelijk is dat een arts of verpleegkundige het gezin vergezelt, zal er in overleg met de behandelende arts en het gezin een persoon worden uitgenodigd om het gezin te helpen.

Neen. Een familie met een ernstig ziek kind dat  wij helpen en selecteren heeft niet de financiële middelen om enige uitgaven voor een all-in familievakantie zelf te betalen.

Neen. We boeken het zieke kind en zijn/haar gezin slechts éénmalig.

Vul het vakantieverzoek 'Meld een ziek kind aan', indien je zelf een familie kent dat eventueel beantwoordt aan onze selectiecriteria.

Wat jij kan doen: Meer over het fiscaal attest

Een gift is een geldsom die zonder tegenwaarde door een persoon, bedrijf of organisatie geschonken wordt aan Beyond the Moon. De schenker krijg er niets voor in de plaats. Een individuele gift geeft recht op een fiscaal attest. Bij een donatie als gevolg van een inzamelactie zamel je geld in d.m.v. bijvoorbeeld een veilig, een verkoop, een activiteit of evenement bij of i.s.m. andere mensen. Het resultaat van een collectieve geldinzameling geeft geen recht op een fiscaal attest.

Giften van €40,00 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Tegenover die gift staat geen enkele tegenprestatie van gelijk welke aard en is enkel van toepassing voor donateurs op Belgisch grondgebied.  Buitenlandse donateurs krijgen een "Ontvangstbewijs".

 

Bijvoorbeeld: U stortte op 20 december 2016 een bedrag van €25,00 op het rekeningnummer van Beyond the Moon en stortte op 3 januari 2017 nog eens €45,00.  U had voor 2016 geen recht op een fiscaal attest omdat uw gift minder dan €40,00 bedroeg. U heeft voor 2017 wel recht op een fiscaal attest omdat uw gift zelfs meer dan €40,00 bedroeg. Voor deze €45,00 gestort in 2017 krijgt u begin 2018 een fiscaal attest.

Als er voldaan is aan de volgende vier voorwaarden:     

  1. De schenker stort zijn of haar gift rechtstreeks van zijn of haar Belgische bankrekening op het rekeningnummer BE41 0014 7129 7010 van Beyond the Moon en vermeldt als mededeling “gift". Of stort een bijdrage via de (gepersonaliseerde) QR-code van 'Scan & doneer met Payconiq by Bancontact'.
  2. De schenker ontvangt geen voordeel of geen tegenprestatie voor zijn of haar gift. Een voordeel of tegenprestatie kan zijn: toegangskaarten tot een concert of gebouw, levering van een goed of dienst,  lidgeld, enz.  (met uitzondering van iets van zeer geringe waarde, zoals een zelfklever, een sobere informatiebrochure, enz.)
  3. Het gestorte bedrag komt voort van een individuele schenker en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.  
  4. De gift bedraagt minstens €40,00 op jaarbasis. Dat kan één gift zijn of verschillende giften aan Beyond the Moon in hetzelfde jaar, voor een totaalbedrag van minimaal €40,00.

Neen. Wie recht heeft op een fiscaal attest krijgt dit automatisch met de post toegestuurd naar het adres dat in ons databestand staat vermeld, volgens de adresgegevens op het bankuittreksel.

Het fiscaal attest geldt voor de giften via bankoverschrijving vanuit een Belgische zichtrekening die Beyond the Moon in de loop van het fiscaal jaar (januari-december) op haar bankrekening ontvangt.  Het fiscaal attest wordt uitgeschreven op naam van de rekeninghouder die een gift heeft gedaan en wordt verstuurd naar het adres dat in ons databestand vermeld staat, volgens de adresgegevens op het bankuittreksel. Verwittig ons voor 31 december indien uw adres is gewijzigd. Zo vermijdt u dat het attest niet op het juiste adres aankomt.

Indien de gift uiterlijk op bankdatum 31 december van een kalenderjaar op het rekeningnummer van Beyond the Moon staat, krijgt de schenker het fiscaal attest binnen het eerste trimester volgend op het jaar van de betaling van die gift.  Het attest vermeldt het totale bedrag dat men in het voorgaande jaar aan Beyond the Moon schonk.

 

Bijvoorbeeld: U stortte een gift op 30 december  2016, dan kwam die gift mogelijk pas aan op de Beyond the Moon rekening in januari 2017. Het attest wordt in dat geval pas begin 2018 afgeleverd.

Neen.  Inzamelacties geven geen recht op een fiscaal attest.  Dat is wettelijk zo bepaald om geen fiscaal voordeel te geven aan iemand die een collectieve geldinzameling stort.
 

Bijvoorbeeld: U zamelde geld in bij familie, vrienden en buren en stortte een bedrag groter dan €40,00 op de rekening van Beyond the Moon.Het bedrag kwam voort uit een inzamelactie en daardoor heeft u persoonlijk geen recht op een fiscaal attest.

Stort in dat geval het collectief ingezamelde (cash) bedrag op BE41 0014 7129 7010 en vermeld in het vak mededeling: "actie" + mededeling vooraf af te spreken met Beyond the Moon. (Contacteer ons.) Voor dit bedrag is geen fiscaal attest van toepassing.

 

Vraag aan de schenkers om hun individuele giften zelf rechtstreeks te storten op BE41 0014 7129 7010 en als mededeling te vermelden: "gift" + mededeling vooraf af te spreken met Beyond the Moon. (Contacteer ons.) Indien de individuele gift minimaal €40,00 bedraagt, heeft de schenker recht op een fiscaal attest.

Enkel op basis van de vooraf afgesproken mededeling kan Beyond the Moon alle bedragen toewijzen aan jouw hulp en rapporteren over het totaalbedrag dat onder die mededeling werd gestort.

Soms.  Als een sponsor uw actie steunt in ruil voor zichtbaarheid door bijvoorbeeld de vermelding van een logo, een advertentie of promotionele aandacht, dan heeft de sponsor geen recht op een fiscaal attest. Laat u een persoonlijke prestatie sponsoren, zoals uw gepresteerde kilometers bij een loop- of fietstocht, dan kan de sponsor wel een fiscaal attest ontvangen.  Hij sponsort u door zijn gift rechtstreeks te storten op het rekeningnummer BE41 0014 7129 7010 van Beyond the Moon met de mededeling: "gift" + mededeling af te spreken met Beyond the Moon. Contacteer ons. Vanaf een gift van €40,00 krijgt de sponsor een fiscaal attest. Op basis van die specifieke mededeling kan Beyond the Moon de giften toewijzen aan uw sponsoractie.

Neen. Wanneer u goederen en diensten gratis ter beschikking stelt voor Beyond the Moon heeft u geen recht op een fiscaal attest. Het betreft een gift in natura.

Giften geven een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane gift. Zo zal een gift van bijv. €40,00 u na fiscale aftrek in werkelijkheid maar €22,00 kosten.  De gift levert u een belastingvermindering op van €18,00 ongeacht uw inkomen.

Ja. Vermeld op de cheque als begunstigde "Beyond the Moon vzw".  Op basis van de adresgegevens op de cheque wordt het fiscaal attest opgemaakt. Gemakshalve verkiest Beyond the Moon eerder een bankoverschrijving naar rekening BE41 0014 7129 7010 om giften te ontvangen, i.p.v. een cheque. Voor giften per cheque zijn er immers nog extra bijkomende bankkosten.

Neen.  Indien u een fiscaal attest verliest of indien u bent verhuisd naar een ander adres dan datgene vermeld in ons databestand (zonder ons hiervan op de hoogte te brengen vóór 31 december), dan mag Beyond the Moon, volgens de richtlijnen van de federale overheidsdienst Financiën, géén duplicaten van het fiscaal attest uitreiken. We kunnen u wel het bedrag en het nummer van het fiscaal attest mededelen. Het volstaat immers dat u dat bedrag invult op uw aangifte.